موضوعات: زراعت و اصلاح نباتات
تعداد عنوان ها: 9
به نژادی گیاهی در شرایط آزمایشگاهی
دکتر دانیال کهریزی؛ دکتر علی آرمینیان؛ دکتر اسد معصومی اصل
45,000
توان تولیدی در گیاهان زراعی
آقای جی.دی. وستون؛ آقای ام.سی.ای.وان دم میراز؛ آقای سی.کی. لیچ؛ آقای پردیس برومندان؛ آقای جواد معتمدی
54,000
روش های تولید عوامل کنترل بیولوژیک کودهای زیستی و ورمی کمپوست
تی.وی. ساث؛ حسنعلی واحدی؛ علی بهشتی آل آقا
18,000
زراعت ارگانیک پنبه
دکتر محمود خرمی وفا؛ دکتر سعید جلالی هنرمند؛ آقای کیومرث صیادیان؛ آقای اباسط رستمی
120,000 84,000
کاربرد تنظیم کننده های رشد گیاهی در کشاورزی
ال.جی. نیکل؛ ابراهیم مجابی
4,500
کاربرد ژنتیک کمی در اصلاح نباتات (جلد 1)
دکتر عزت اله فرشادفر
100,000
کاربرد ژنتیک کمی در اصلاح نباتات (جلد2)
دکتر عزت اله فرشادفر
100,000
گندمیان علوفه ای
آقای پردیس برومندان؛ آقای جواد معتمدی
50,000
یولاف: گیاه زراعی فراموش شده با خواص دارویی
دکتر صحبت بهرامی نژاد؛ آقای رضا امیری
210,000 147,000