موضوعات: ������������������
تعداد عنوان ها: 3
دنبل های بیابانی
دکتر صمد جمالی
300,000 240,000
راهنمای رنگی بیماری های سبزی
استیون ت. کویکه؛ پیتر گلادرز؛ آلبرت ا. پاولوس؛ دکتر صمد جمالی؛ دکتر هادی خاطری
16,500,000
کنترل زیستی نماتودهای انگل گیاهی: پیشرفت، مشکلات و چشم اندازها
گراهام آر. استرلینگ؛ دکتر علی اکبر حجت جلالی؛ دکتر حمیدرضا قاسم پور
64,000