نویسنده: �������� ������������������ ������ ����
تعداد عنوان ها: 6
آشنایی با دانش بومی دامداران کوچ رو ایل کلهر: استان کرمانشاه، شهرستان گیلان غرب
دکتر عبدالحمید پاپ زن؛ خانم نشمیل افشارزاده
100,000 80,000
دست آفریده های بومی ایل کلهر
دکتر عبدالحمید پاپ زن؛ آقای مرتضی بیگی؛ دکتر نشمیل افشارزاده
190,000
روش های پژوهش کیفی در کارآفرینی (جلد 1)
هله نییرگارد؛ جان پارم یولهی؛ دکتر عبدالحمید پاپ زن؛ دکتر ایوب پژوهان؛ فرانک کرمیان؛ دکتر محبوبه خیراللهی؛ افروز صابونچی؛ علی اکبر ناظمی
1,050,000
روش های پژوهش کیفی در کارآفرینی (جلد 2)
هله نییرگارد؛ جان پارم یولهی؛ دکتر عبدالحمید پاپ زن؛ دکتر ایوب پژوهان؛ فرانک کرمیان؛ دکتر محبوبه خیراللهی؛ افروز صابونچی؛ علی اکبر ناظمی
880,000
سرآغازی بر پژوهش های دانش بومی و فرهنگ شفاهی غرب ایران
دکتر عبدالحمید پاپ زن؛ دکتر محمدرضا(فریبرز) همزه ای
70,000
ورزش های بومی و محلی و توسعه روستایی
دکتر عبدالحمید پاپ زن؛ دکتر حسین آگهی؛ مهنا شاهمرادی
620,000 496,000