تعداد عنوان ها: 6
آموزش کارآفرینی
دکتر حسین آگهی؛ آقای خوشقدم خالدی
65,000
بازاریابی رسانه های اجتماعی (مفاهیم و کاربردهای نوین)
خانم گیتا هگد؛ آقای جی. شینش؛ دکتر محسن اعظمی؛ خانم معصومه آینه؛ دکتر مهدی حسین پور
640,000 512,000
روانشناسی کارآفرینی (آموزش و پژوهش)
آقای جی.ای.ام. لئون؛ آقای ام. گرجیوسکی؛ دکتر کیومرث زرافشانی؛ دکتر امیرحسین علی بیگی؛ دکتر فرزاد اسکندری
70,000
روش های پژوهش کیفی در کارآفرینی (جلد 1)
هله نییرگارد؛ جان پارم یولهی؛ دکتر عبدالحمید پاپ زن؛ دکتر ایوب پژوهان؛ فرانک کرمیان؛ دکتر محبوبه خیراللهی؛ افروز صابونچی؛ علی اکبر ناظمی
1,050,000
روش های پژوهش کیفی در کارآفرینی (جلد 2)
هله نییرگارد؛ جان پارم یولهی؛ دکتر عبدالحمید پاپ زن؛ دکتر ایوب پژوهان؛ فرانک کرمیان؛ دکتر محبوبه خیراللهی؛ افروز صابونچی؛ علی اکبر ناظمی
880,000
کارآفرینی دانشگاهی: ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینی
اندرو سی. کوریت؛ دونالد اس. سیگل؛ جروم ای. کاتز؛ دکتر نادر نادری؛ دکتر ایوب پژوهان
2,190,000